CHI NHÁNH PHỤ THUỘC KÊ KHAI THUẾ GTGT

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT tại chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính

Theo quy định tại Điểm d, khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính thì trường hợp công ty có thành lập các chi nhánh trực thuộc tại các địa phương khác mà chi nhánh trực thuộc chỉ hoạt động sản xuất, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không thực hiện hạch toán kế toán thì công ty thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

Tham khảo: Quản trị tài chính

Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc:

+ 2% – đối với hàng hóa chịu thuế suất GTGT 10%

+ 1% – đối với hàng hóa chịu thuế suất GTGT 5%

Tỷ lệ này được tính trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu nàyđược xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Xem thêm: Tài chính doanh nghiệp

Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp tại các địa phương xác định theo nguyên tắc trên lớn hơn số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì Công ty tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc theo công thức: Số thuế phải nộp tại các địa phương= số thuế phải nộp tại trụ sở chính x tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.

Nếu Công ty không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Tham khảo công văn 1421/TCT-KK ngày 06/04/2016 của Tổng cục thuế.

 

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNCN tại chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính

Công ty trực tiếp chi trả tiền lương cho người lao động tại Chi nhánh (đơn vị hạch toán phụ thuộc) thì chịu trách nhiệm khai thuế TNCN

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Xem thêm: Tài chính doanh nghiệp

Theo đó, nếu doanh nghiệp ủy quyền cho Chi nhánh ký hợp đồng lao động với người lao động nhưng Doanh nghiệp trực tiếp chi trả tiền lương cho người lao động thì Doanh nghiệp phải có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

 

Tham khảo công văn 4100/TCT-CS ngày 09/09/2016 của Tổng cục thuế.