STT Kỳ khai thuế Hồ khai thuế Thời hạn nộp thuế
1 Tháng Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế TNCN Chậm nhất là ng thứ 20 của th tiếp theo th PS NV thuế
2 Quý Thuế GTGT trong trường hợp doanh thu năm trước liền kề < 50 tỷ , TNDN tạm tính  thuế TNCN trong trường hợp tổng số thuế khấu trừ một tháng dưới 5 triệu đồng Chậm nhất là ng thứ 30 quý tiếp theo quý PS NV thuế
3 Năm Thuế môn bài, thuế  SDD phi  NN Chậm nhất ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm TC
4 Quyết toán năm Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập nhân, thuê tài nguyên Chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm TC
5 Theo từng lần phát sinh Thuế TNCN đối với TN  từ  CNBĐS, CN vốn…, thuế nhà thầu Chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày PS nghĩa vụ thuế
6 Khi chấm dứt hoạt động Tất cả Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày chấm dứt
7 Thuế khoán GTGT, TNDN… Trước ngày 30 tháng 12 của năm trước năm tính thuế
Trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế NNT vẫn phải nộp hồ khai thuế đúng thời hạn

Tham khảo: Quy chế hoạt động tài chính doanh nghiệp